ការដោះស្រាយវិវាទ

 

ជ័យជំនះ គឺជាគោលការណ៍ចំបងរបស់យើង។ ក្រុមមេធាវី ខេ & ខេ តតាំងមិនរាថយ ហើយក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែជ័យជំនះរបស់ក្រុមមេធាវីជំនាញយើងក្នុងវិស័យដោះស្រាយវិវាទក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរ។ ដូច្នេះហើយ រឿងក្តីវិវាទ ឬបណ្តឹងរបស់អ្នកប្រាកដជាឋិតក្រោមការថែទាំដ៏មានទំនុកចិត្តជាក់ជាមិនខាន។

ការដោះស្រាយវិវាទ គឺជាស្នូលនៃសេវាកម្ម និងជំនាញរបស់ក្រុមមេធាវី ខេ & ខេ។ កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងក្នុងវិស័យនេះដែរ ត្រូវបានកសាងឡើងដោយបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការដោះស្រាយវិវាទក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដ៏ខ្នះខ្នែង ហើយតែងតែទទួលបានជ័យជំនះ រួមទាំងការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការចំណាយ។ រីឯគុណសម្បត្តិដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់របស់យើង គឺឋិតនៅលើមេធាវីជាន់ខ្ពស់ដែលមានបទពិសោធន៍ ២០ ឆ្នាំក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ និងដោះស្រាយវិវាទយ៉ាងរលូន ជាមួយនឹងភាពស្ទាត់ជំនាញ និងការតតាំងផ្នែកច្បាប់ដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព។

អ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ គឺជាការការយល់ដឹងអំពីភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយនៃវិធានការ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងនីតិវិធីទាំងមូលចាប់តាំងពីដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតដោយមន្ត្រីប៉ូលីស រហូតដល់ការបើកនីតិវិធីព្រហ្ម-ទណ្ឌនៅតុលាការ។ ក្រុមមេធាវីដោះស្រាយវិវាទក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើង សុទ្ធតែជាមេធាវីការពារដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ និងឆន្ទះខ្នះខ្នែងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនៅគ្រប់លំដាប់ជាន់ថ្នាក់នៃតុលាការកម្ពុជា និងខិតខំផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដ៏ល្អបំផុតដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អតិថិជនទាំងអស់។

ជ័យជំនះ គឺជាគោលការណ៍ចំបងរបស់យើង។

ចំណែកឯក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណី ការយល់ដឹងអំពីភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយនៃបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី គឺជាចំនុចចំបងក្នុងការចរចាក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ និងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ។ ក្រុមមេធាវីរបស់យើង សុទ្ធតែជាអ្នកចរចាដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រជំនះខ្ពស់ និងជាអ្នកជំនាញដោះស្រាយវិវាទ ដែលផ្តោតសំខាន់លើចំណុចខ្លាំងដែលដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមប្រឆាំង និងទាមទារសំណងសមស្របជូនអតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងទំនុកចិត្ត។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកតស៊ូតតាំងមិនរាថយ ដើម្បីការពារ ឬតំណាងឱ្យសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកក្នុង ឬក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា នោះអ្នកប្រាកដជាត្រូវការក្រុមមេធាវី ខេ & ខេ។

សេវាកម្មរបស់យើង៖

ក្រុមមេធាវី​ ខេ & ខេ មានផ្តល់ជូនសេវាកម្មដូចខាងក្រោម៖

ការផ្តល់ជំនួយទូទៅក្នុងនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទនៃរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ

          - ការការពារក្តី

          - ការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន

          - ការបង់ប្រាក់ធានា

          - ការអនុវត្តសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ

          - នីតិវិធីប្តឹងឧទ្ធរណ៍

          - និងបញ្ហាទាក់ទិននឹងនីតិវិធីបណ្តឹងព្រហ្មទណ្ឌដទៃទៀត

  •  

សេវាកម្មរបស់ក្រុមមេធាវី ខេ & ខេ រួមមាន៖

  1. ការផ្តល់ជំនួយទូទៅក្នុងនីតិវិធីបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

          - ការរំលោភលើកិច្ចសន្យា

          - អនីត្យានុកូល

          - ការទទួលខុសត្រូវចំពោះផលិតផលរបស់អ្នកផលិត

          - ពាក្យបណ្តឹងប្រមូលបំណុល

          - អធិបញ្ជា

          - ការអនុវត្តសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ

           - នីតិវិធីប្តឹងឧទ្ធរណ៍

           - កិច្ចព្រមព្រៀងទូទាត់សំណង 

           - និងបញ្ហាទាក់ទិននឹងនីតិវិធីបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផ្សេងៗទៀត

     2. នីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់គ្រួសារទូទៅ រួមមាន ការលែងលះ មតកសាសន៍ និងទ្រព្យ             សម្បត្តិ ការយកមកចិញ្ចឹមធ្វើជាកូន សិទ្ធិចិញ្ចឹមថែរក្សាកូន និងសិទ្ធិមេបា

     3. កិច្ចការរដ្ឋបាលផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗទៀត រួមមាន ការដាក់ពាក្យសុំប្តូរឈ្មោះនៅតុលាការ

ក្រុមមេធាវី ខេ & ខេ មានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មនៃនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការផ្សេងៗដូចជា៖

          - មជ្ឍត្តកម្ម

          - ការសម្របសម្រួល

          - ការចរចា