ជីវៈប្រវិត្តិ

លោកមេធាវី បណ្ឌិត កង ឫទ្ធិគីរី

មេធាវី
ប្រធានការិយាល័យ

ជីវៈប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកមេធាវី គីរី

ទំនាក់ទំនង